موفقيت،رشدفردي

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلروانشناسي پول
روانشناسي پول


احتمال زياد خيلي از ما دوست داريم در فراواني پول زندگي کنيم وهرچه را اراده مي کنيم بتوانيم تهيه نماييم ولي نمي دانيم چه احساسي نسبت به پول داريم؟وحتي نمي دانيم براي فراواني پول نياز داريم احساس خود را نسبت به پول بدانيم وآن احساس را عالي کنيم. روانشناسي پول يک سوال: چرافکر مي کنيم با داشتن احساس بد ، بايد مقدار زيادي پول بدست بياوريم؟چه چيزي در دنياي مادي چه چيزي اينگونه است که پول اينگونه باشد؟ آيا تا به حال از خودمان پرسيده ايم اگر نسبت به چيزي در جهان مادي احساس بدي داشته باشيم چرابايداز آن بيشتر در زندگيمان بدست بياوريم؟! تکنيک جالبي به شما آموزش مي دهم لطفا آن را الآن آزمايش کنيد تا ببينيد چهاحساسي نسبت به پول داريد؟ برگه سفيدي برداريد وروي آن بنويسيد:من چه احساسي نسبت به پول دارم؟ لطفا هراحساسي داريد صادقانه وطولاني بنويسيد.اين يک کار روانشناسانه است که علت نداشتن پول زياد را در زندگي شما از ذهن واحساس شما بيرون مي کشد فقط اگر خسته هستيد وناآرام لطفا در وقت ديگري حتما اين تمرين را انجام دهيد. به تعدادي از جوابهاي در مورد اين سوال دقت کنيد.آيا جوايهاي شما شبيه اين نوشته هست؟ اي پول تو کجايي؟!پس چرا در زندگي من به صورت فراوان نيستي؟ اي پول اگر به مقدار زياد از تو بدست آورم مشکلم حل مي شود ولي تو از من بدت مي آيد! اي پول چراهرجا مي روم تو از من فرار مي کني!چرا من را دوست نداري؟ اي پول کاش مي فهميدي چقدر به تو براي حل مشکلاتم نياز دارم تا با من قايم موشک بازي نمي کردي! اي پول….. وجمله شما که نمي دانم چيست وآيا شبيه اين نوشته ها هست يا خير!اگر شما هم احساسي اينگونه نسبت به پول داريد بدانيد به عنوان يک احساس سنج نسبت به پول بياد بگويم شمابايد خيلي زود روي احساستان نسبت به پول کار کنيدوبدانيد با اين احساس اگر دوهزار سال هم در اين جهان زندگي کنيد مطمئن باشيد هيچوقت پول زيادي نخواهيد داشت! راهها وتکنيکهاي زيادي براي بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول وجود دارد که در طول زمان با تمرين وممارست مي توانيد احساستان را نسبت به پول خوب وعالي کنيد واز اين نمادارزشمند براي رسيدن به اهداف وآرزوهاي متعالي خود بهترين استفاده را بنماييد. يک تکنيک مهم براي بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول: شما بايد در تمام دريافتي ها وپرداختهاي پولي خود احساس خوب داشته باشيد.اگر هنگام دريافت حقوق خودتان يا پرداخت صورتحساب گاز يابرق ياهر هزينه اي احساس بدي داريد يا هيچ احساسي نداريد بايد حتما شروع به تمرين کنيد تا هميشهدر هنگام دريافتها يا پرداختهاي مالي خود خوشحال باشيد. تکنيک: هروقت چک حقوق خود را دريافت کرديد يا احيانا برايتان پيامک بانک مبني بردريافت حقوقتان رسيد،چشمانتان را ببنديد،خدارابه خاطر دريافت اين پول سپاسگزاري کنيد وبه اين فکر کنيد چقدر خوب است که شغل داريد وبه موقع حقوقتان را دريافت مي کنيد ومي توانيد هزينه روزمره خود را باآن پرداخت کنيدواز اعماق وجوداحساس خوب را تمرين کنيد. هنگام پرداخت هزينه هاي زندگي خود مثلا پرداخت قبض برق روي آن بنويسيد خدايا سپاسگزارم ،خدايا سپاسگزارم خدايا سپاسگزارم پرداخت شد!وبه اين فکر کنيد که شرکت برق با اين خدمت برق به شما چقدر به شمالطف کرده وشما را از تاريکي نجات داده وبسياري از کارهاي خانه را برق انجام داده ايد وپس از پرداخت قبض برق به اين فکر کنيد که باپرداخت اين قبض شرکت برق مي تواند بهتر خدمت رساني کند وبا پول شما مي تواند به کارمندانش حقوق بدهد. با تمرين اين تکنيک قوي احساس خود را در طول زمان نسبت به پول عالي خواهيد کرد وبه طبع پول بسيار زيادي هم بدست خواهيد آورد. نتيجه گيري: يادمان باشد پول يک انرژي است وبايد طوري با آن برخورد کنيم که هميشه در زندگي ما جرياني سيال وهميشگي داشته باشدو با احساس بد نسبت به آن، باعث بند آمدن اين انرژي نشويم.


محمدصادق نصيرلوãäÈÚ

مشخصات


 


www.nasirloo.com 


چقدراين داستان غول چراغ جادوتکراري شده!غولي که علاءالدين باتميزکردنش


ظاهرشدوتمام آرزوهاي اورابرآورده کرد!


ولي خداوکيلي! چرا فردي نيامداشکالات آن رابه مابگويد؟!


شايدچون اين داستان آنقدرتکرارشده وماعادت کرده ايم به عنوان يک داستان


نوستالژي خدشه اي به آن واردنيايد.


ولي به شمامي گويم که اين داستان دواشکال بزرگ دارد!وباديدن فيلم تصويري اين


صفحه به آن پي خواهيدبرد.


مگر مي شودغول چراغ جادوراازبيرون پيداکرد؟!مگراين غول دردرون مانهفته


نيست؟


اين غول همان ضميرناخودآگاه ياخودبرترماست که منتظراست ماگردوغبارهاي ترس


ونااميدي راازآن پاک کنيم،آلودگي استرسهاي بي موردروزانه،احساس


گناه،قضاوتهاي مادرباره ديگران وهزاران گردوغبارديگرراپاک کنيم تااين


خودبرترپاک پاک شودوبتواندخودنمايي کندوهرچه آرزوداريم رابرآورده نمايد.


بياييدتصميم بگيريدهرچه گردوغباربرخودبرترتان داريدراپاک کنيدتابتوانيدفعاليتهاي


باارزش روزانه اي انجام دهيددرراستاي هدفهاوآرزوهاي خودتابه هرچه مي خواهيد


برسيد.


دوست عزيزهيچ محدوديتي براي خودبرترشمابراي برآورده کردن آرزوهايتان


وجودندارد.فقط بايدخودت باشي،يادبگيري درلحظه حال زندگي کني وبداني اگر


هدفسازي کرده اي وهرروزکارهايي براي رسيدن به اين اهداف انجام مي دهي


آينده ات تضمين شده است وبداني اخباري که هرروزپيگيري مي کني که


بيشترآنهامنفي هستند،(درهرجاي جهان زندگي مي کني!)گردوغبارهايي هستندکه


 

نمي گذارندخودبرترت خودنمايي کند.


تصميم باتوست مي خواهي از قدرت نامحدودضميرناخودآگاهت استفاده کني يابه


يک زندگي متوسط قانع هستي!
      محمدصادق نصيرلو
ãäÈÚ

مشخصاتنداي درون استيوجابز!
تکنيک بسيار مهمي که آقاي استيو جابز هم به عنوان اصلي


ترين کارهاي انسان به آن اشاره ميکند و معتقدندکه بايد


اين کار را دراولويت هاي خودمان قرار بديم، استفاده از تکنيک


قدرتمند خلوتکردن با خود وهدايت طلبيدن از نداي درون


است:


اگر به اين باوربرسيم که ما تکه هايي از خداهستيم و خدابا


همه انسانها با ندايدروني آنها درطول روز صحبت مي کند


وآنها را هدايت مي کند،آنگاه نداي درون را بهخوبي درک


خواهيم کردومي توانيم ازاين ابزارقدرتمندبراي کسب آرامش


ورسيدن به همه آرزوهايمان به خوبي استفاده کنيم.


اينکه خدا با اشرف مخلوقاتش ازطريق الهام ارتباط برقرارنمايد


و به او راه درست رااز غلط نشان دهد، عجيب نيست چون


خداوند يکتا در کلامش قرآن کريم، سوره نحل مي فرمايد:ما


به زنبورعسل الهام کرديم که سپس از تمام ثمرات تناول کن


وراه‌هايي که پرودگارت براي تو تعيين کرده،به راحتي بپيما.


از اين کلام مي توان به اين نتيجه رسيد که صحبت کردن


خداوندبا انسان نيز امري عادي است و خيلي پيچيده


وعجيبي نيست.


 


نداي درون ياگرفتن الهام از خدا


دعا تلفن ما به خداست و نداي درون تلفن خدا به ماست.


اگر ما هر روز وهميشه با نداي درونمان صحبت کنيم ،نداي


درونمان قدرتمندتر ميشود وارتباط باخدا در ما قوي تر مي


شود و هميشه از خدا رهنمودهاي عالي ميگيريم ولي اگر


با نداي درونمان ارتباطمان را قطع کنيم اين چشمه خشک


خواهدشد.


نداي درون چند ويژگي دارد که بايد آنها را بشناسيم تا فرق


آن با نداي ذهني،براي ماقابل تشخيص باشد، مثلا يکي از


ويژگي هاي اين ندا اين است که معمولا باعقل انسان در


تضاد است:


مثلا وقتي در هنگام بخشايش بخشي از درآمدمان( که طبق


قانون بخشايش،هرچه بيشتربدهيم بيشتر دريافت مي کنيم)


 براي پرداخت به مستحقان جامعهبرنامه ريزي مي کنيم ،اکثر


مواقع ذهناستدلالي،مقاومت مي کند و از بخشايشمالي ما


را ميترساند ولي نداي درون باز به کمک ما مي آيد تا ما اين


کارخداپسندانه را انجام دهيم.


ديگر ويژگي اين ندا اين است که از منبع انرژي اصلي يعني


خداوند متعالسرچشمه مي گيرد و درصد خطاي آن تقريبا


صفر است.


ديگر ويژگي آن اين است که بايد حتما با آرامش ذهني و


رواني از اين ندا کمکگرفت و بهتر است صبح زود اين کار


انجام شود: در سکوت و قبل از شروع کار ودرخلوت حداقل


( 15 دقيقه صبح و 15دقيقه بعدازظهر يا شب) با نداي درون


خلوتکنيد وهدايت بطلبيد، مطمئن هستم باتکرار اين


تمرين،از گرفتن رهنمودهاي ندايدرون شگفت زده خواهيد


شد! و نداي درون هربار،راهکارهاي خوبي براي برون رفت


از بحرانها را به ما يادآور مي شود.


محمدصادق نصيرلوãäÈÚ

مشخصاتجملات تاکيدي ياواگويه!


مزاياي عضويت درکانال تلگرام گروه موفقيت نصيرلو(براي اطلاعات بيشترکليک کنيد)


 


جمله هاي تاکيدي يا واگويه هابه مطالبي گفته ميشودکه ما در طول روز


 معمولاناآگاهانه درذهنمان تکرار مي کنيمواز قدرت فوق العاده آنهاآگاهي


نداريم.جملات تاکيديقدرت نفوذ کلام چيزي


است که بسيار در مورد آن کتاب


نوشته شده وسخنرانان زيادي


نکات جالبي درمورد آن گفته اند:


از اولين کلام خدا با انسان در


قرآن که ميگويد: بخوان!


و کلام تو عصاي معجزه گر توست از کتاب چهار اثر اسکاول شين


تا توانگري از راه کلام از خانم کاترين پاندر


جملات تاکيديوهزاران نوشته وگفته در مورد کلام ، از قدرت آن درضمير ناخودآگاه ما پرده


بر مي دارد وبه صراحت ميگويد اگر مي خواهيم در زندگي بهپيشرفتهاي


زيادي برسيم ، بايد آگاهانه از کلامخود استفاده کنيم ونفوذ آن را در


اختيارخودبگيريم.


از آنچه در مطالعات انجام شده در دانشگاه MIT آمريکا بر مي آيد اين است که


اگر شمابهخودتانفقط ?ک بار بگو??د :”فلانکاررانم?توانم انجام دهم ”با?د ?ک


نفر د?گر هفده مرتبهبه شما بگو?د که”شما م?توان?د آن کار را انجامده?د ”تا


اثر همان?ک دفعه را خنث? کند !


نت?جه مي گيريم:  قدرت نفوذ ک?م شما برا?خودتان هفده مرتبه از قدرت ک?م


د?گران نسبتبه شماقو?تراست ،پس مثبت باخودسخنبگوييد کن?د.آهسته با


خودصحبت کردن را ”واگو?ه ”م? نامند؛


واگو?ه ها اثرات عم?ق? بر رو? فرد گو?نده آنهادارند؛مراقب واگو?ه ها? خود


باش?م!آن چه مسلم است ما از کودکي ناآگاهانه ازاين کلمات وواگويه ها


بسيار استفاده کردهومي کنيم وتعجب مي کنيم از اينکه چراازاعتماد به نفس


لازم وعزت نفس کافي درزندگي بي بهره هستيم!


بياييد با خود صادق باشيم!چندبار از تپق زدن درجمع خجالت کشيده ايم وآرام


به خودگفته ايم:گند زدي!توبهتره اصلا صحبت نکني!تو فقط يکبارعيدبه عيد


صحبت کن بگوعيدت مبارک!؟


يا موقع رانندگي  ماشين را بدپارک کرده ايم وکلي فحش نثار خودکرده ايم!


يا مثلا وقتي کسي از ما کمکي خواسته و ماواقعا توان انجام آن را نداشته ايم


وپس ازگذشتن از آن فرد کلي بد وبيراه به خودمانگفته ايم که چقدر


تو خسيس وبي مصرفي!


اين مطالب بسيار در زندگي ما آشنا به نظر ميآيند ودقيقا پاشنه آشيل اعتماد


به نفس وعزتنفس ما در همين گفته هاوتکرار آنهاست.البتهبحث ما در مورد


کلام وقدرت آن است ولي ما ازقدرت مخرب وسازنده آن به صورت آگاهانه در


تمام ابعاد زندگي خودمان بي خبريم.


کلام همچون شمشير دولبه ايست که همميوه پوست مي کند وطعم جان مارا


شيرينمي کند وهممي کشد!


بياييم با خودمان قراري بگذاريم، از همين امروزوهمين حالا تصميم بگيريم قدرت


فوق العادهکلام و واگويه هايمان را در دستان خود بگيريم.


در زندگي روزمره انسانهاي موفق هم اشتباهکرده ومي کنند ولي ياد گرفته اند


براي عزتنفس واعتماد به نفس بالا بايد باخودمقدسشان!مودب و محترم


صحبت کنند،اگراشتباه مي کنند به خودشان يادآور مي شونداين اشتباه


اتفاقي بوده و مي توانند آن رادرست کنند وآنقدر اين تمرين را انجام داده اند


که در بسياري از موارد، راحت ازاشتباهاتروزانه خود اتوماتيک وار چشم پوشي


ميکنند وبه کارهاي مهم خود مي پردازند.


                                                                                                             محمدصادق نصيرلو
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل